辩祭后誌

ChineseCS 清初天主教评论347字数 1917阅读6分23秒阅读模式

辩祭后誌

Chinese Christian Texts from the Roman Archives of the Society of Jesus ( Edited by Nicolas Standaert & Adrian Dudink, 2002,PROCURA GENERALIZIA DELLA COMPAGNIA DI GESU)

Vol.11,68(67-72)辩祭后誌(严谟)

 

辩祭后誌(前万老师有《辩驳祭》一册,予有分《辩祭》一册。今默觉再伸万老师之意。予复择数条明之。)

 

倘祭祖之祭实有同于崇奉天主、祈求天主之意者,则诚皆敬天主。乃祭祖之祭,其中原无此两意,则非皆敬。(答一二之条)

 

祭之一字,有私名义者,有用之为公名义者。私名义则不过排列食物之称而已。既为排列食物,斯名曰祭,则此祭字是私切名。用为公名义,则以之总括凡诸奉敬非生人者之各等礼,凡中有排列食物者,概称之曰祭,则此祭字是泛公称。今若论私名之祭,则天主有排列食物,祖先亦有排列食物,是则同。若论公称之祭,则向天主之排列食物,与向祖先之排列食物甚大异也。何也?向天主之排列食物,其中另有待之以天主之本尊,望之以降福之大权之外礼内意在也。向祖宗之排列食物,只是追思存记(p.67B)之外礼内意,无一毫如待天主、望天主者,存也。盖祭之切名义中原未曾有包着待之、望之如天主者存也。岂得因加之于公称一祭名中,便为一同,便是无分哉!非祭中各立名,乃名中各有祭耳。内意外礼,各各不同,何谓但有他名而已。(答五六七八之条)

 

此是将泛称之祭之一名中硬装插入必有尊之为神明、望之以降福等等事,然后解之曰,祭礼为极重、最尊之礼。唯敬天主可用,不可向于他位。于是从而断之曰,祖先亦行祭,其僭同于事天主矣。予谓祖先之泛称中之祭者,原无待之、望之、以天主等事之、外礼内意在也。泛称之一,祭非专敬天主,极重最尊之礼,不可向于他位者也。弥撒惟是外礼内意,大异祭祖,故是真礼。祭祖之外礼内意,无一毫是事天主者,故非僭夫,必将(p.68A)所以祭天主者,祭祖始是僭。若天主是天主之一等,祭祖是祖之一等,祭有何僭?今试将敬字来替祭字看,惟必将所以敬天主者,以敬祖,始为僭。若天主是天主之敬,祖是祖之敬,有何僭?若曰,天主亦名祭,则祭不可用于祖,然则天主亦名敬,敬不可用之祖乎?盖切者不可通用泛称者,原可通用。今夫排列食物,此不过上下通用一节事耳。岂专是事天主之事哉!若曰,古事天主亦只用此。予曰:“古无奈聊托此耳。”终非事天主之事也。然则今生人亦不可用牲乎?即曰,以之奉已死之人,则遂同于事天主之为。予曰:“是将其生时所用者再排列之无加,犹是用与人类相宜曾用之礼也。”原非窃用天主之所专必用者也。分辩今所目祭之一称不当,但以其名必以其实也。外礼有异实也,内意全异实之实也。知其为泛称之祭,其(p.69B)中各有外礼内意之不同,是辩之矣。若只混执一泛称,不管其外礼内意之不同,而浑合为一,则是无辩矣。若细剖别者,谓分辩混,谓不分辩。(答九条)

 

祭祀祈祷二者是钦崇天主特礼,不可僭是矣。然亦必是直直向天主直祭祀祈祷,始不可若天神,若圣教中定入圣品之圣人,亦可受本分之祭祀祈祷也。今人家祖先固无本分之祈祷,亦无本分之祭祀,是诚然矣。然我古先有设为追思存记先人之礼,文貌虽偶类于神圣之祭祀,而意实无一毫同于祭祀神圣也。又是别一等,不过本分之祭祀也,大不相同。盖天主之祭祀是敬之为至尊主宰,报之其至极大恩,现在灵明施我监我,我藉此以敬奉至神圣之祭祀,是答其有保护之力,有转祈之能,亦现在有施我监我,若夫我古之祭祖先不过追记其前人有生成之私恩,存留为(p.70A)后日永远之不忘耳。其貌略似,其事全非。夫事当论其本意耳。不在其貌,倘有意向认之为真主,则何但祭祀不可。今人若于魔前一俯首、一仰目,便是敬望他了,便是大罪矣。若无向认他是神明,能操祸福之权,即排列食物于死者,题名前以不已其生时所用之常礼,以向之,亦非僭,亦不是同用天主之祭祀。(答十二条)

 

惟弥撒始是事天主至真至正之礼。弥撒则不用排列食物矣。弥撒岂亦可称祭哉?或者借称聊影托耳?弥撒终不可称祭也。不可统入于吾吾之祭中,以称凡祭也,则今之所云祭祖者愈与真礼相达,愈无相干矣。又何反称我祭为真礼也。排列食物之祭,原不可为真礼也。(答十三条)

 

余条不用答答,则烦要之删语虽多,总归两路。默觉伸万师辩驳祭之(p.71B)意只是专证祭祖一祭字,己中便有求福、有钦崇之大礼在。予始终分辩祭之意,只是分别祭祖之祭无钦崇、无求福,独一虚礼文而已。噫!马神父云,圣多明我会与耶稣会相与辩论此事之深者,吾辈皆不可得而闻也,则我与尔亦同是瓦釜之鸣耳。姑誌,以俟圣教会高明之共断焉。

 

乙亥秋月严保琭誌(p.72A)

本文由汉语基督教研究网[ChineseCS.cc]—汉语基督教文献馆[CCT.ChineseCS.cc]发布。该文章由本站收集、整理、录入!请勿他用,转载请注明出处!谢谢支持!

继续阅读